Jak rozvíjet komunikační schopnosti dětí-1.díl

V následujícím článku se dozvíte, jak být efektivním komunikačním partnerem pro dítě a rozvíjet jeho komunikační schopnosti pomocí komunikačních strategií. Tyto strategie pomáhají rozvíjet aktivní řeč, porozumění a komunikační schopnosti dítěte. Jsou vhodné pro podporu zdravého vývoje všech dětí a také pro děti s narušenou komunikační schopností. Může se jednat například o děti s opožděným vývojem řeči, vývojovou dysfázií, symptomatickými poruchami řeči na podkladě mentálního či smyslového postižení, děti s poruchou autistického spektra a další.

Komunikujte z očí do očí

Snižte se na úroveň dítěte, tak aby vám vidělo na ústa a do tváře. Můžete si sednout vedle něj nebo ho vzít do klína. Tato komunikační strategie pomáhá dětem porozumět řeči, stimuluje je ke komunikaci a napomáhá k nápodobě řeči.

Vyčkejte

Dítě, které si osvojuje řeč, potřebuje mnohem více času. Dopřejte mu tedy dostatek času na vyjádření jeho myšlenek a potřeb. Čekáním vytváříte příležitost ke komunikaci. Napočítejte si v duchu do deseti a během toho dítě pozorujte. Nezapomeňte, že nečekáte pouze na slova, ale také na výraz tváře, pohled, gesto, pohyb těla či ruky- to vše lze považovat za komunikaci ze strany dítěte. Reagujte na jakékoliv projevy dítěte.

Sledujte zájem dítěte

Pozorujte dítě a všímejte si, na co se dívá, jak se tváří, co cítí. Slovy komentujte jeho momentální zájem. Komentování pomáhá dítěti přiřadit slova k jeho myšlenkám.

Opakujte

Děti se nejlépe učí nová slova, pokud je slyší opakovaně. Vytvářejte komunikační situace, při kterých budete mít možnost slova a věty opakovat. Skvělým prostředkem jsou rutiny, což jsou činnosti, které se neustále opakují. Jedná se například o sociální rutiny, jako jsou hry, dále hry s hračkami nebo denní rutiny (koupání, oblékání, jídlo…).

Používejte gesta

Gesta usnadňují dítěti osvojování si řeči a pomáhají jejímu porozumění. Nebojte se je proto při komunikaci s dítětem používat, jsou přirozenou součástí komunikace.

Vylaďte se na řečovou úroveň dítěte

Zpomalte tempo řeči a slova nebo věty přizpůsobte stejné či o krůček vyšší dosažené vývojové úrovni dítěte. Pokud je dítě v počátečním vývojovém stádiu, používejte zvuky, gesta a jednotlivá slova. Jestliže dítě dosáhlo úrovně jednoslovných výpovědí, užívejte jednotlivá slova a dvouslovná spojení. Ve stadiu dvouslovných výpovědí užívejte dvouslovné a trojslovné věty. Tato strategie pomáhá dětem porozumět řeči a osvojit si mateřský jazyk.

 

 

 

 rozvoj komunikace logotoc.cz

 

 

 

 

 

Zdroje:

HORŇÁKOVÁ, Katarína a kol. (2009) Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-612-4.

ČERVENKOVÁ, Barbora (2019) Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2054-3.

Zpět do obchodu