Jak rozvíjet komunikační schopnosti dětí-2. díl

Následující článek je pokračováním článku, ve kterém jste se mohli dozvědět, jak být efektivním komunikačním partnerem pro dítě a rozvíjet jeho komunikační schopnosti pomocí různých komunikačních strategií.

Střídejte se

Střídejte se s dítětem v roli mluvčího a posluchače. Touto strategií se dítě učí vzájemné komunikaci, aktivní účasti a střídání se při rozhovoru nebo společných činnostech. Zpočátku si s dítětem vyměňujte role na tzv. "neslovní" úrovni. Zapojte se do hry s dítětem a střídejte se během aktivit ve smyslu-jednou já, potom ty. Mezi vhodné aktivity patří například skládačky, stavění kostek, puzzle, házení s míčkem, otáčení obrázků v knížce, bouchání do bubínku apod. Podporujte také schopnost střídat se na verbální úrovni až k dialogu. Jakmile dítě vydá nějaký zvuk, zopakujte ho po něm. Následně vyčkejte, než dítě vydá další zvuk a ten opět zopakujte. 

Interpretujte

Staňte se tlumočníkem svého dítěte a naučte se poznat a interpretovat, co si zřejmě myslí. Pozorujte dítě a všímejte si jeho pohledu, pohybu těla, gest, zvuků, slov či vět, které se snaží vyslovit. Reagujte na každý pokus o komunikaci a povězte nahlas to, co si dítě asi v danou chvíli myslí. Používejte oznamovací větu. Například, když jdete s dítětem na procházku do parku, svítí sluníčko a dítě mhouří oči, můžete nahlas povědět: „Sluníčko. Svítí. Dáme na hlavu klobouk.“ Tato strategie pomáhá k rychlejšímu osvojení řeči dítětem, ke zlepšení vzájemné komunikace a snadnějšímu uvědomění si pocitů dítěte.

 Komentujte

Komentujte předměty, prostředí, které dítě pozoruje a činnost, kterou právě dělá. Komentujte také to, co právě děláte vy. Komentování pomáhá dítěti pochopit vztah mezi předmětem a slovem a pomáhá rozvíjet slovní zásobu. Komentujte vždy na úrovni řeči dítěte a nikdy ho nenuťte opakovat.

Napodobujte

Napodobováním motorických projevů a zvuků dítěte rozvíjíte záměrnou komunikaci, hrové schopnosti, porozumění a první slova. Napodobování je vhodné pro děti zejména v počátečních vývojových stádiích. Pozorujte dítě a všímejte si jeho pohybů těla, výrazů tváře, zvuků či slov. Ihned dítě napodobte, jako byste byli jeho zrcadlo.

Pojmenovávejte

Pojmenovávejte osoby, předměty, děje, o které se dítě zajímá. Pojmenování je jednoduchá komunikační strategie, kterou můžete použít kdekoliv a kdykoliv. Opakovaným pojmenováním si dítě slova rychleji a snáze osvojí.

Vysvětlujte

Pouhé pojmenování rozšiřte o vysvětlení významu slov. Během pojmenování poskytněte dítěti další informace o významu slova, popište jeho hlavní rysy a charakteristiku. Například, pokud se dítě učí slovo KOČKA, povězte mu, že je to zvíře, dělá „mňau“ a je chlupaté. Pomůžete dítěti rozvíjet slovní zásobu, chápat význam slova a rozvíjet obsahovou stránku jazyka. 

 

O

 

Zdroje:

HORŇÁKOVÁ, Katarína a kol. (2009) Jak mluvit s dětmi: od narození do tří let. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-612-4.

ČERVENKOVÁ, Barbora (2019) Rozvoj komunikačních a jazykových schopností u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2054-3.

Zpět do obchodu