TDNKA, TDUBKA, TDNÍ aneb logopedie neznamená jen úpravu artikulace

„Ty jsi logoped? Takže učíš děti správné R a Ř? To si ještě pamatuji z dětství. Tdnka, tdubka." „Kdepak," odpovídám s úsměvem. „Ale učíš děti mluvit, že?" „Pracuji dětmi i dospělými. Správná výslovnost je v rámci mé práce kapkou v moři." 

V dnešním příspěvku bych ráda přiblížila svou profesi, kterou je klinická logopedie. Dle mého názoru si tento velmi obsáhlý a rychle se rozvíjející obor zaslouží větší propagaci a osvětu. 

Logopedii znám, ale klinickou? 

Klinická logopedie je samostatný nelékařský zdravotnický obor, který diagnostikuje a léčí poruchy komunikace, řeči a jazyka. Cesta k tomuto povolání nekončí magisterským vzděláním na Pedagogické fakultě, ale aktuálně absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu Logoped ve zdravotnictví (realizován 1 LF UK Praha, v délce dvou semestrů), a dále tříletou specializační průpravou (při plném pracovním úvazku ve zdravotnictví), která je zakončená atestační zkouškou (na subkatedře foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ). Každý klinický logoped má povinnost celoživotního vzdělávání.

Kde pracujeme? 

Klinický logoped pracuje s klienty každého věku. Najdete nás v ambulancích, nemocnicích (na různých odděleních), lázních, stacionářích, rehabilitačních ústavech.

S kým pracujeme? 

V naší péči najdete děti, které mají obtíže s příjmem potravy (počínaje novorozenci), děti s rozštěpovými vadami, sluchovými vadami, neurovývojovými poruchami, jako je například vývojová dysfázie, ADHD, specifické poruchy učení, vývojová koktavost, poruchy autistického spektra a další, pracujeme s dětmi s genetickými syndromy, dětskou mozkovou obrnou, dětmi po úrazech atd. Dospělým klientům každého věku pomáháme s obtížemi v komunikaci nebo polykáním po cévních mozkových příhodách, úrazech, operacích či při různých onemocněních. Samozřejmě nás navštěvují např. klienti s poruchou plynulosti či artikulace. 

Ač je klinická logopedie relativně mladý vědní obor, neustále se rozvíjí, a tak je pouhá porucha výslovnosti v rámci logopedické terapie opravdu pomyslnou kapkou v moři. 

 

 letak akl

 

 

 

 

Leták najdete na: https://www.klinickalogopedie.cz/index.php?pg=verejnost--novinky-zajimavosti&aid=1942

Zpět do obchodu