Tleskej, ťukej, dupej aneb zázračná rytmizace

Rytmus je naší součástí po celý život. Začínáme ho vnímat již v matčině břiše a je základní podmínkou harmonického rozvoje osobnosti. S cíleným rozvojem rytmického cítění se děti setkávají v mateřských školkách, školách a dalších institucích, ale rytmizace je velmi důležitá i pro nás logopedy. Jednou z prvních rad, kterou dáváme rodičům a jejich dětem (bez ohledu na diagnózu) je rozvíjet rytmické cítění jejich dětí. Zajímá vás, proč je důležité umět vytleskat slova, napodobit rytmus nebo třeba rozlišit délku tónu? Pak je tento článek určený přímo pro Vás. 

Proč je rytmizace důležitá?

Dnes již víme, že rytmizace rozvíjí motorické a kognitivní schopnosti dětí. Vnímání a reprodukce rytmu je nezbytným prvkem pro vývoj sluchu, řeči a jazyka a následných úspěchů ve škole. V řeči nám rytmus pomáhá lépe vnímat strukturu slova, čímž dítěti usnadníme lépe slovu porozumět a napodobit správnou výslovnost. Rytmizace napomáhá správnému tempu a plynulosti řeči. Důležitým zjištěním je také skutečnost, že pozitivně ovlivňuje sociální a emoční dovednosti. Zlepšuje náladu a přináší pocit uvolnění. Spojením rytmizace s říkankami a písničkami dochází rovněž k propojování hemisfér, zlepšení koncentrace i paměti.

Jak poznám, že má dítě obtíže s rytmizací?

Děti mohou mít problém vytleskat slova na slabiky, napodobit a zapamatovat si rytmus, je pro ně obtížné rozlišit délku tónu a následně krátkou a dlouhou samohlásku ve slově. Mohou mít problémy při rytmizaci a učení se básniček, rozpočítadel, při rýmování a pozorujeme u nich také artikulační neobratnost. Ve školním věku se tyto potíže promítnou do výuky čtení, psaní (zejména při rozlišování délky samohlásek), ale i chápání matematických řad či násobků. Potíže s rytmem mají například děti s vývojovou dysfázií, dyspraxií, ADHD, specifickými poruchami učení nebo děti či dospělí s narušením plynulosti řeči. 

Jak rozvíjet rytmizaci?

Je důležité propojit rytmus nejprve s motorikou. U malých dětí využívejte říkadla, písničky, rozpočítadla a doprovoďte je pohyby jako je dupání, chůze či tleskání. Vhodná jsou také říkadla s hrou na tělo (např. Žába leze po žebříku aj.). Nejmenší děti můžete s rytmem seznamovat tak, že je budete držet a houpat na klíně. Využijte různé hudební nástroje např. bubínek, ozvučná dřívka, tamburínu nebo klidně vařečky či kamínky, které najdete venku. S dětmi rytmizujte rovněž slova. U malých dětí můžete zvolit různé předměty a u větších obrázky, které pojmenujte a názvy vytleskejte, vydupejte či vyťukejte po slabikách (např. do-me-ček, ko-ní-ček). Děti ve čtyřech letech by měly již samy vytleskat slova po slabikách a v pěti letech navíc určit počet slabik. Pokud již děti zvládnou slova vytleskat, můžeme zařadit další hry na vnímání rytmu jako je například nápodoba rytmu, hledání rýmů, rozlišování krátkých a dlouhých tónů.

Rytmizace je vhodná opravdu pro všechny děti bez rozdílu. Rytmické cítění doporučujeme rozvíjet s dětmi od útlého věku a předejít tak mnoha možným obtížím. Na konkrétní hry pro rozvoj rytmického cítění se můžete těšit zase příště. 

 

Instagram Post 1080x1080 px (5)

Zdroje

D´ANDREA, F. Rozvíjíme hudební vnímání a vyjadřování. České vydání. Praha : Portál, 1998. 84 s. ISBN 80-7178-232-7.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 1.  vyd. Praha : Portál, 1998. 246 s. ISBN 80-7178-264-5.

American Associates, Ben-Gurion University of the Negev. "Hand-clapping songs improve motor and cognitive skills, research shows." ScienceDaily. ScienceDaily, 3 May 2010. <www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100428090954.htm>

 

Zpět do obchodu